Privacy Statement Recreatiecentrum De Hannebroek B.V.

Recreatiecentrum De Hannebroek B.V., gevestigd aan de Hoevestraat 12 te 4903 RR OOSTERHOUT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Recreatiecentrum De Hannebroek B.V. gebruikt als handelsnaam tevens: De Hannebroeck. De Hannebroeck bestaat uit een pannekoeckenhuys-restaurant en een chaletpark.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hannebroeck.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Op basis van welke grondslagen en met welk doel verwerken wij persoonsgegevens:

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 1. Toestemming
 2. uitvoering van een overeenkomst met u
 3. wettelijke verplichting
 4. vervulling van een taak van algemeen belang
 5. gerechtvaardigd belang van De Hannebroeck of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere : beveiliging, preventie, IT-beheer, bedrijfshuis-houding,  juridische zaken, intern beheer.

De Hannebroeck verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de hierboven genoemde grondslagen:

 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren (grondslag: 1, 2, 5).
 • om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze producten en/of diensten (grondslag: 1, 2, 5).
 • voor het afhandelen van overeenkomsten inclusief facturering en het verwerken in de financiële administratie (grondslag: 1, 2, 3, 5).
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (grondslag: 3, 4, 5).

Geautomatiseerde besluitvorming:

De Hannebroeck neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren:

De Hannebroeck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

De Hannebroeck verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De Hannebroeck gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Hannebroeck en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u, of een door u te benoemen persoon of organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoons-gegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@hannebroeck.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, alsmede de MRZ (machine readable zone = de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN ) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek.

De Hannebroeck wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

De Hannebroek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Contactgegevens:

Recreatiecentrum De Hannebroek B.V.
T.a.v. de directie
Hoevestraat 12
4903 RR  OOSTERHOUT
Telefoon : +31 161 411458
E-mail : info@hannebroeck.nl

Dit privacy statement is voor het laatst herzien op 24 juni 2018.